Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekty w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2

"Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych"


 • Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza dodatkowy nabór na szkolenia dla trenerów – osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń dla dyrektorów ośrodków egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przy komputerze.


  Trenerem może zostać osoba, która:
  - posiada co najmniej roczny staż pracy związany z systemem egzaminów zawodowych i szkolnictwem zawodowym (przeprowadzanie lub organizacja egzaminów zawodowych, praca w szkole zawodowej) oraz wystarczające kompetencje informatyczne do prowadzenia szkoleń
  lub
  - posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zająć z osobami dorosłymi, oraz
  - posiada udokumentowane umiejętności lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu opisanego w rozdziałach: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Przeglądanie stron internetowych i komunikacja, Grafika menedżerska i prezentacyjna, opisanych w sylabusie ECDL
  (https://ecdl.pl/images/stories/pdf/core/syllabus_5.pdf)

  Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się 24 lub 25 kwietnia 2015 r. w godz. 11-18 (piątek lub sobota, jeden dzień do wyboru, z zastrzeżeniem ograniczonej liczby miejsc na każdy dzień) w Warszawie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, CKE nie zwraca kosztów podróży.

  Formularz zgłoszenia należy przesyłać do wtorku 21 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00 na adres
  paulina.golka@cke-efs.pl .

  Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową o miejscu szkolenia.

  Osoby, które pomyślnie ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie.

  CKE nie gwarantuje trenerom zatrudnienia przy prowadzeniu dalszych szkoleń. Ewentualne zatrudnienie będzie zależeć od podmiotu odpowiedzialnego za realizację szkoleń, który został wybrany w ramach postępowania ZEFS/7/2015 „Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu elektronicznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”.

  Formularz zgłoszenia